V petek, 17. 9. 2021, so predstavniki DARS in izvajalca v zgodnjem deževnem popoldnevu položili temeljni kamen za izgradnjo nove poslovne stavbe DARS na Griču. Podjetje AXIS d.o.o. v projektu sodeluje s svetovalnimi in inženirskimi storitvami.

Mag. Bojan Strah, direktor podjetja ter Ivan Rus, tehnični direktor sta ob tem pomembnem dogodku povedala:

“Vloga AXIS v sklopu inženirskih storitev izgradnje nove poslovne stavbe DARS je vodenje optimalne izvedbe projekta s čim večjo stopnjo digitalizacije in uvedbo učinkovitega e-poslovanja v vseh projektnih fazah. Uvedeno skupno podatkovno okolje (SPO) je pokazalo svojo vrednost in pozitivne učinke že v fazi priprave na gradnjo, ko je tekoče in v večji meri na daljavo potekala celotna koordinacija in usklajevanje dela pri pripravi projektne in razpisne dokumentacije. Odlično sodelovanje vseh deležnikov (naročnik, arhitekt in inženir) in sprejemanje novega pristopa vodenja investicije preko projektnega portala z v naprej določenimi pravili igre, ki smo jih kot inženir uvedli s predpisanim protokolom, je v nadaljevanju botrovalo kvalitetno pripravljeni razpisni dokumentaciji in tekoči izvedbi razpisa oziroma izbora izvajalca gradnje. Vstopili smo v fazo gradnje v kateri bomo nadaljevali z aktivnim sodelovanjem pri vodenju in nadzoru gradnje, svojo vlogo na projektu pa dodatno upravičili z uvedbo informacijskega sistema XPERT, ki nam bo dodatno zagotovil učinkovit finančni in terminski nadzor projekta.”

Proces priprave projekta, uvajanja e-poslovanja in BIM modeliranje na primeru nove poslovne zgradbe DARS je uspešno realiziran. Po besedah Ivana Rusa predstavlja šolski primer dobre visoko gradniške prakse. Informacijska tehnologija se vse bolj uveljavlja in uporablja tudi v tradicionalno informacijsko zaostali gradbeni panogi. Vsaka faza projekta ima svoje posebnosti in izzive ter zahteva specifične pristope. Pomembno je, da investitor in inženir izbereta pravilen pristop vodenja za vsako izmed projektnih faz in zagotovita primerno skupno informacijsko podatkovno okolje. Pristopi vodenja projekta in posameznih faz morajo biti uravnoteženi v smislu doseganja optimalnega razmerja med stroški in koristmi. Z digitalizacijo poslovanja dodajamo vrednost celotnega projekta, ki ga ustvarjamo z uravnoteženimi in prilagojenimi pristopi za posamezne projektne faze.

V grobem so temeljna področja projektnega vodenja pri pripravi celovitega modela gradnje poslovne stavbe DARS razdeljena na štiri modele:
1. Model objekta ali BIM: načrti, 2D, 3D … in vsi dodatno vneseni atributi v načrtih 4D in 5D.
2. Model proizvodnje: popisi del, ponudbe, kalkulacija stroškov, opredelitev tehnologije izvedbe, predvideni materiali, oprema in človeški viri, delitev na soizvajalce, podizvajalce.
3. Model poteka: terminski plani, plani virov, plan prilivov in odlivov, finančna in terminska spremljava.
4. Model prenosa tveganj na projektu: pogodbe, tipi oddaje del (ključ, Design-Build …), cene, količine, projektna rešitev, čas, kvaliteta.

“Za vse štiri modele smo v procesu digitalizacije vodenja projekta in uvajanja e-poslovanja naročniku ponudili ustrezno informacijsko rešitev in jih med seboj integrirali v učinkovito informacijsko okolje, kljub temu, da je prepletanje modelov vedno nov izziv, saj je potrebno upoštevati raznolikosti projektov in različne stopnje usposobljenosti posameznih deležnikov, ki pri projektu sodelujejo,” pove Ivan Rus, tehnični direktor in partner AXIS.

Nova poslovna zgradba DARS na Griču bo skupaj s podzemnimi garažami obsegala 14310 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine. Zgradba bo imela dve podzemni etaži s skupaj 199 parkirnimi prostori (142 parkirnih prostorov tudi pred stavbo na površju). Pritličje in štiri nadstropja nad podzemnimi garažami bodo namenjena poslovnim prostorom zaposlenih iz dveh lokacij z Dunajske ceste, ki jih zdaj najemajo ter večino zaposlenih iz obstoječe stavbe na Griču, kjer ima prostore avtocestna vzdrževalna baza Ljubljana. Nova poslovna stavba bo stala ob avtocestnem odseku, imela bo zeleno streho, ki jo bosta dopolnjevala manjši park in jezero.

Vir: DARS d. d.

Gradnja nove poslovne stavbe je odgovor na potrebe po optimizaciji poslovanja, saj nacionalna družba za avtoceste zaradi razpršenosti delovanja posameznih enot na več lokacijah ne deluje optimalno. Gradnja bo trajala predvidoma 20 mesecev oziroma slabi dve leti, izvajalec pa je pričel s pripravljalnimi deli saj je bil v skladu s gradbeno pogodbo že uveden v delo, zanjo bo družba za avtoceste brez davka na dodano vrednost odštela slabih 16 milijonov evrov.

Vir: DARS d. d.

Komentarji so onemogočeni.