Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je podjetje AXIS izbrala za sodelovanje v projektu ReMOBIL (Regionalni centri mobilnosti), ki zasleduje dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa s popisom kolesarskih in peš površin.  

 

Več trajnostne mobilnosti s projektom ReMOBIL 

Cilji projekta ReMOBIL (REgionalni centri MOBILnosti) so usmerjeni v dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni, regionalni in državni ravni. Hkrati pa bodo nagovarjali dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. Projekt zajema prenos dobrih praks iz tujine za učinkovito načrtovanje trajnostne mobilnosti v vključenih regijah. Celostno zasnovan model regionalnega upravljanja mobilnosti in oblikovanje smernic za upravljanje mobilnosti na regionalni ravni ter priporočila za uskladitev nacionalne zakonodaje sledita. Model bodo preizkušali v šestih regionalnih centrih mobilnosti, kar bo olajšalo sodelovanje z deležniki na nacionalni ravni. Specializirana usposabljanja strokovnjakov, ki bodo opolnomočila občinske, medobčinske in regionalne strokovne službe za dolgoročni razvoj in uvajanje sistemov trajnostne mobilnosti se že izvajajo. Sledi ozaveščanje in spodbujanje javnosti o uporabi trajnostne mobilnosti, posebej v evropskem tednu mobilnosti (ETM) septembra 2024 v šestih partnerskih regijah in Sloveniji. 

AXIS je bil na podlagi dolgoletnih izkušenj z upravljanjem občinske cestne infrastrukture, vodenjem banke cestnih podatkov v številnih občinah in ponudbo informacijskega orodja XPERTbcp za vodenje podatkov o cestni infrastrukturi logična izbira Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) v začetni fazi projekta ReMOBIL. AXIS izvaja enega od podprojektov z naslovom: “Vzpostavitev Informacijskega okolja za upravljanje atributnih podatkov o državni in občinski kolesarski javni infrastrukturi z vizualizacijo podatkov v grafičnem okolju (GIS). AXIS bo Informacijsko okolje uvedel za pilotno izbrano občino Škofljica, v nadaljevanju projekta pa podpiral Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki povezuje 25 osrednjeslovenskih občin skupaj z Mestno občino Ljubljana, pri širjenju modela v vse preostale občine. Načrt uvajanja in zagotovitev podatkov o kolesarskih in peš površinah za doseganje različnih ciljev projekta ReMOBIL, je usmerjen v dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti v šestih regijah in na nacionalni ravni.  

AXIS in digitalizacija podatkov v XPERTbcp v projektu ReMOBIL 

AXIS s svojimi strokovnimi storitvami in informacijskimi rešitvami že več kot 20 let podpira in narekuje digitalizacijo procesov gradbene stroke in upravljanja cestne infrastrukture v Sloveniji in regiji. Strokovne rešitve in informacijska ponudba AXIS na področju upravljanja gradbenih projektov in gospodarjenja z javno cestno infrastrukturo so postali standard.  Informacijski sistem XPERTbcp (XPERT banka cestnih podatkov) že uspešno uporabljajo različni upravljavci cest. Družba za avtoceste v Republiki (DARS), ki upravlja s 700 km avtocest in preko 15.000 km občinskih cest v R Sloveniji v več kot 90 slovenskih občinah. Digitalno preobrazbo s sistemom XPERTbcp in strokovnimi storitvami so izvedli tudi v R Severni Makedoniji, ki upravlja z več kot 500 km javnih državnih cest. Urejeni digitalni podatki v IS XPERTbcp zagotavljajo učinkovitejše gospodarjenje s cestno infrastrukturo, podpirajo ključne odločitve upravljalcev v investicije, načrtovanje, izvedbo, končnim uporabnikom pa varnejšo in višjo raven storitev. Informacijski sistem je usklajen z zahtevami centralne nacionalne baze podatkov BCP, ki jo za vse javne ceste vodi Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).  

Kaj je XPERTbcp? 

XPERTbcp je celovita spletna in oblačna informacijska rešitev z modularno zgradbo – BCP s prometno signalizacijo, javno razsvetljavo idr. Ima vgrajen nacionalni referenčni sistem javnih cest za prostorsko navezavo entitet tj. posameznih tehničnih in drugih elementov cestne infrastrukture na model digitalne osi. Je odprt sistem z dinamično strukturo za dodajanje novih vsebin, ki so predmet upravljanj cest. Relacijsko zasnovana baza ima visoke analitične možnosti nad podatki in enostavne pregledne funkcije. Krovna nadgradnja pa je vsekakor integriran grafični pregledovalnik (GIS) za vizualizacijo podatkov cestne infrastrukture, ki uporabnikom omogoča lažje pregledovanje, predvsem pa interpretacijo obsežnih prostorskih podatkov. 

Vir: Arhiv podjetja AXIS, spletno mesto: www.axis.si

Potek projekta ReMOBIL 

Projekt vzpostavitve Informacijskega okolja za upravljanje atributnih podatkov o državni in občinski kolesarski javni infrastrukturi z vizualizacijo podatkov v grafičnem okolju (GIS), ki ga izvaja AXIS, se je začel v novembru 2023. Do konca leta 2023 je AXIS vzpostavil IS XPERTbcp in zagotovil naročniku RRA LUR dostope do sistema, vzpostavil osnovne grafične podloge, tj. prostorske podatke in digitalne cestne osi, uskladil strukturo podatkov in šifrantov s potrebami naročnika RRA LUR in upravljavca nacionalne baze BCP Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) ter nudil naročniku RRA LUR podporo pri vzpostavitvi podatkov o občinski javni kolesarski infrastrukturi in površinah za pešce v izbrani pilotni občini. Prva faza projekta se zaključuje konec aprila 2024.  

Prednosti in priložnosti za občine  

Projekt ReMOBIL je izjemna spodbuda in v končni fazi tudi priložnost za vse občine, ki še nimajo urejene evidence o kolesarskih in peš površinah v okviru zakonsko predpisane BCP (banke cestnih podatkov), da evidenco vzpostavijo in podatke v okviru zakonskih obveznosti o rednem sporočanju podatkov BCP posredujejo v centralno bazo DRSI.  

Aktualno stanje v Sloveniji je neke vrste paradoks, saj ugotavljamo, da imajo številne občine pomanjkljive predvsem pa slabo organizirane ali neusklajene podatke o kolesarskih in peš površinah, hkrati pa se v celotni Sloveniji izvaja pospešena gradnja kolesarske infrastrukture na državnem, občinskem in lokalnem nivoju. Projekt ReMOBIL in znotraj projekta AXIS, bo z informacijsko, strokovno in tehnično podporo pri zbiranju podatkov olajšal hitro in nemoteno digitalno preobrazbo podatkov, pomagal pri uskladitvi z obstoječim stanjem na terenu in hkrati uredil obveznost rednega poročanja o podatkih BCP v osrednjo bazo DRSI ter s tem zagotavljal nujne pogoje za nove investicije v trajnostne oblike mobilnosti.  

V skladu s cilji projekta ReMOBIL o dolgoročnem zmanjševanju negativnih okoljskih učinkov prometa bodo pri pridobivanju sredstev in sofinanciranju projektov kolesarske infrastrukture v prihodnje imele nesporno prednost tiste občine, ki bodo zagotavljale osnovne informacije o obstoječih kolesarskih površinah, kot podlaga za učinkovito načrtovanje kolesarske infrastrukture in pa tudi izkazovale usklajeno planiranje novih kolesarskih površin na osnovi obstoječih podatkov. Sodelovanje v projektu ReMOBIL bo za občine prinašalo koristi in prednosti na različnih področjih in ter zagotavljalo več trajnostne mobilnosti, več varnega kolesarjenja in več varne hoje za vse občane. 

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.