Po uspešni uvedbi Sistema upravljanja cestnega omrežja (RAMS-RDB) za Javno podjetje za državne ceste (JPDP), ki se je pričelo leta 2017 v Republiki Severni Makedoniji, AXIS nadaljuje s projektom Vzdrževanja obstoječega sistema (RAMS-RDB) in Nadgradnjo na področju upravljanja s premostitvenimi objekti in evidence projektov obnove cestnega omrežja. 2-letna pogodba je bila podpisana junija 2022, AXIS v projektu sodeluje s podjetjem Igea d.o.o. in Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

 

Uvedba Sistema upravljanja državnega cestnega omrežja (RAMS-RDB)

Obsežna dela v sklopu projekta Uvedba Sistema upravljanja cestnega omrežja (RAMS-RDB) so bila opravljena in projekt uspešno zaključen. Glavni cilji Javnega podjetja za državne ceste (JPDP) z začetkom v 2017, je bila uvedba navedenega Sistema, zbiranje podatkov o stanju na cestah, ocena cestnega omrežja in izdelava strateške in programske analize, ki omogoča pripravo 3-letnega programa vzdrževanja cest.

AXIS je z modificiranim in prilagojenim lastnim računalniškim sistemom XPERTbcp vzpostavil bazo cestnih podatkov nadgrajeno z aplikacijo za upravljanje s podatki – Road Data Bank (RDB). Za grafični prikaz cestnih podatkov je bil implementiran WEB GIS modul podjetja IGEA, ki je neposredno integriran z Banko cestnih podatkov (RDB) in temelji na novem referenčnem sistemu državnih cest v Republiki Severni Makedoniji. Vzpostavljen Informacijski spletni portal RAMS pa služi kot skupna vstopna točka z vsemi informacijami, novicami in metapodatki.

Vsi obstoječi digitalni podatki za ceste so bili pregledani, transformirani v nov referenčni sistem in vzpostavljeni v RDB. Na celotnem državnem cestnem omrežju {4384 km} so bile izvedene meritve s penetracijskim radarjem (GPR) za zbiranje podatkov o stanju voziščne konstrukcije in izvedeno merjenje teže vozil v gibanju. Zadnji korak pri vzpostavitvi RAMS in oceni stanja cestnega omrežja je bilo narejen z uporabo HDM-4, s katerim je bila v okviru projekta izdelana prva strateška analiza s triletnim programom vzdrževanje cest.

Vzdrževanje in nadgradnja projekta RAMS z razvojem novih modulov

Vzdrževanje sistema RAMS

Naročniku zagotavljamo redno spremljanje in delovanja programske rešitve ter diagnosticiranje trenutnega stanja sistema, tj. prepoznavanje vseh možnih tehničnih in sistemskih težav in njihovo proaktivno reševanje. Hkrati izvajamo merjenje, beleženje in analizo ustreznih parametrov ter sprejemamo ustrezne ukrepe za zagotovitev optimalnega in zanesljivega delovanja programske rešitve RAMS-BDP.

Modul za upravljanje podatkov o mostovih

Skupaj z JPDP bo AXIS s partnerji v sklopu nadgradenj uvedel sistem za zbiranje, vzdrževanje in upravljanje podatkov za mostove (RAMS-BDB), ki bo podpiral vse aktivnosti upravljanja mostov kot so; terensko zbiranje podatkov, upravljanje zbranih podatkov, pripravo modelov za napovedovanje stanja mostov ter načrtovanje vzdrževalnih posegov. Osnovni referenčni podatki za vse mostove na državnih cestah, ki se bodo zbirali v oviru RAMS-BDB, bodo obsegali seznam mostov z enolično šifro, poimenovanje in vrsto mostu; podatki o lokaciji in osnovni tehnični parametri o premostitvenih konstrukcijah (material, vrsta mostu, dolžina, širina, višina idr). Podatki o stanju mostov na državnih cestah se bodo pridobili s terenskim zbiranjem podatkov in bodo določeni s posebnim javnim naročilom, ki ga bo financirala Svetovna banka. Vsebina podatkov bo opredeljena z metodologijo za oceno stanja mostov, podatki o stanju pa se bodo zbirali na terenu med časovno predvidenimi ocenami stanja mostov. Analitične podatke za mostove, ki obsegajo podatke o prognoziranem stanju in načrtovanih aktivnostih vzdrževanja mostov bodo pridobljeni s posebnim računalniškim sistemom, ki je trenutno še v fazi javnega naročanja in bo namenjena analitičnim postopkom napovedovanja stanja mostov in načrtovanja vzdrževanja.

Nadgradnja z Modulom za vodenje podatkov o delih na cestah

Modul za vodenje podatkov o delih na cestah bo implementiran v prihodnjem letu 2023 in bo dopolnjeval uporabo sistema RAMS z vodenjem podrobnih tehničnih in terminskih podatkov o sanacijah, rekonstrukcijah in gradnjah državnih cest. Končnim uporabnikom naročnika bo v sklopu celotnega sistema RAMS namenjen za pripravo programov vzdrževanja cest na podlagi natančnih in pravočasno posodobljenih podatkih o delih na državnih cestah, ki potekajo vsako leto.

AXIS je ponosen na opravljeno delo in se veseli sodelovanja pri digitalizaciji upravljanja cestnega premoženja v Republiki Severni Makedoniji.

Vir: Wikipedia

Komentarji so onemogočeni.