Izgradnja druge cevi predora Karavanke predstavlja pomemben nadaljnji korak k odpravi ozkega grla na področju cestnega prometa med Slovenijo in Avstrijo in je v polnem teku. Strokovnjaki iz AXIS in DRI so skupaj z naročnikom DARS v tesnem in tvornem sodelovanju združili informacijska orodja, komunikacijsko-organizacijske veščine in inženirska znanja v Skupnem podatkovnem okolju (SPO) za izgradnjo 2. cevi predora Karavanke. Naročnik DARS je tako dobil močno informacijsko orodje in digitalna znanja ter odločno vstopa v Gradbeništvo 4.0.

 

2. cev predora Karavanke bo odločno prispevala k razvoju celovitega cestnega omrežja ter izboljšala neposredno povezavo dveh koridorjev jedrnega omrežja TEN-T (ang. Trans-European Transport Network). Dokončanje cevi je predvideno do junija 2025. Po odprtju bo promet preusmerjen skozi novozgrajeno cev, obstoječa cev pa obnovljena in posodobljena. Dokončna prenova naj bi bila po načrtih zaključena do 2027, ko bo v karavanškem predoru ukinjen dvosmerni promet in omejitev hitrosti zvišana s trenutnih 80 na 100 km/h.

Vodenje infrastrukturnih projektov je inženirsko in strokovno zahtevno delo, saj je poznavanje investicijskih procesov in postopkov, spremljanje finančnih in terminskih kazalcev ter razumevanje potencialnih tveganj in njihovih finančnih posledic ključnega pomena pri zasnovi, načrtovanju in sami izvedbi projektov. Izzivi se najpogosteje pojavljajo v obvladovanju organizacije, zagotavljanju kakovostnega strokovnega nadzora, transparentnem vodenju postopkov in dokumentacije, velikem obsegu informacij, ki morajo biti enolično dostopne vsem deležnikom in uporabi ustrezne sodobne informacijske podpore.

Cilj investitorja DARS je, da z uvedbo krovne informacijske podpore zagotovi izvajanje projektnega kontrolinga in uspešno izvedbo investicijskega projekta gradnje 2. cevi predora Karavanke skladno s terminskim in finančnim planom ter v načrtovani kvaliteti. Vzpostavitev, vzdrževanje in podpora Skupnega podatkovnega okolja (SPO, ang. CDE) je temeljni princip digitalizacije gradbenih procesov pri izgradnji druge cevi predora Karavanke in je sestavljeno iz dveh obsežnih sklopov.

Vir: DARS d. d.

Prvi ključni sklop je vzpostavitev informacijskega sistema XPERT za finančno in terminsko spremljavo projekta in vzpostavitev Spletnega Projektnega Portala za digitalno komunikacijo in vodenje digitalne projektne dokumentacije. Podlaga za uspešno uvedbo obeh delov SPO je tako imenovani Protokol komunikacije in dokumentacije, ki podrobno predpisuje obveznosti in delovanje vseh deležnikov v informacijskem okolju. Obdobje izobraževanja vseh uporabnikov sistema, ki po potrebi prejemajo tudi vso tehnično in strokovno podporo pri uporabi sistema, se uspešno zaključuje. Uporaba celotnega CDE sistema prehaja v polno produkcijo in se nadaljuje s tekočim vzdrževanjem in podporo uporabnikom.

SPO in XPERT skupaj zagotavljata:

 • finančno in terminsko spremljavo izvedbe projekta z merjenjem uspešnosti in učinkovitosti na vseh pogodbah -> možnost pravočasnih ukrepanj,
 • učinkovito sodelovanje udeležencev z dodeljenimi vlogami in izvajanju nalog protokola, ki predpisuje način komunikacije -> prihranek časa pri komunikaciji med udeleženci,
 • strukturirano in urejeno obvladovanje projektne dokumentacije – > hitro iskanje zadnjih verzij željenih dokumentov,
 • podporo nadgradnji BIM modelov -> upravljanje datotek modelov, aktivnosti in dogodkov na modulu (ang. issue management).

Drug pomembni sklop zaobjema strokovno-tehnično in inženirsko podporo naročniku in uporabnikom ter vodi in usmerja obsežen sklop inženirskih nalog. Od priprave in organizacije dela z dokumenti, obvladovanja projektnih informacij pa vse do spremljanja investicijskega procesa v SPO Karavanke in sodelovanje pri pripravi ustreznih finančnih, terminskih in izvedbenih poročil za naročnika in inženirja.

Strokovno-tehnična podpora obsega širok spekter inženirskih storitev med katerimi izpostavljamo le nekatera:

 • nadzor, koordinacija, strokovna in vsebinska pomoč pri pripravi in organizaciji dela z dokumenti ter obvladovanju projektnih informacij
 • podpora udeležencem projekta pri izvajanju metodologije protokolov, koordinaciji, spremembah, potrjevanju in integraciji v projektni portal CDE
 • operativno mesečno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja vseh del v sklopu gradnje
 • vodenje informacij in evidence o odstopanjih in vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih v informacijskem sistemu SPO
 • vzdrževanje in ažuriranje krovnega investitorskega plana in krovnega izvedbenega plana
 • ažuriranje finančne spremljave projekta gradnje, kreiranje in nastavitev nadzorne plošče (CPI/SPI, S Krivulja, PRM – spremljava izkopa in betonske obloge)
 • sodelovanje in svetovanje pri določitvi vsebine in oblike poročanja stanja na projektu
 • priprava in uporaba informacij, analiz podatkov in dokumentacije iz informacijskega sistema pri morebitnih pogajanjih v zvezi s pogodbo ali reševanju sporov v zvezi s projektom
 • spremljanje investicijskega procesa v SPO in sodelovanje pri pripravi ustreznih finančnih, terminskih in izvedbenih poročil za naročnika in inženirja

Skupno podatkovno okolje SPO in celovita informacijska rešitev XPERT za elektronsko upravljanje in finančno obvladovanje posamičnih ali portfelja gradbenih projektov v vseh gradbenih fazah sta v celoti plod slovenskega razvoja in inženirskega znanja strokovnjakov iz AXIS. Odlično in tvorno sodelovanje z naročnikom DARS in partnerjem DRI predstavlja prvi večji pilotni projekt vzpostavitve SPO na konkretnem projektu tj. izgradnje 2. cevi predora Karavanke. Z uspešnim uvajanjem, izobraževanjem in vzdrževanjem bo postavljen standard za vse AC projekte družbe DARS in hkrati primer dobre prakse, ki bo lahko predramil tudi druge javne investitorje k bolj smelemu pristopu na poti v Gradbeništvo 4.0.

V AXIS smo veseli in ponosni, da z znanjem, izkušnjami in sodobnimi programskimi orodji podpiramo trajnostno načrtovanje, izgradnjo in upravljanje infrastrukture in objektov.

Komentarji so onemogočeni.