Na 3. strokovnem posvetu v organizaciji Združenja za svetovalni inženiring pri GZS: Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu, dne 25.10.2019, smo povzeli stanje na slovenskem trgu.

Dejavnost svetovalnega inženiringa je beležila negativne trende poslovanja v celotnem obdobju med leti 2010 in 2016. V letu 2017 je bil dosežen obrat. Družbe, katerih pretežna osnovna dejavnost je svetovalni inženiring, so v letu 2018 ustvarile 140 mio EUR prihodkov od prodaje, 67 mio EUR dodane vrednosti in 5,5 mio EUR neto čistega dobička. Neposredno so zaposlovale 1.340 oseb, merjeno po delovnih urah. Po večini kazalcev so bili rezultati najmočnejši po letu 2010. Kazalniki dobičkonosnosti poslovanja pa so v zadnjih treh poslovnih letih upadli, zato bo eden od ciljev podjetij v prihodnje povečati dobičkonosnost.

Razprava je med mnogimi aktualnimi, pokrila tri ključna področja:
1. Kako glede na predpisane postopke zagotoviti terminske plane izvajanja investicij?
2. Kako nadgraditi prakso zavarovanj odgovornosti svetovalnih inženiringov?
3. FIDIC v investicijskem procesu, Zlata načela FIDIC in Aktivnosti ZSI v investicijskem procesu.

V nadaljevanju povzemamo ključne poudarke posveta:

AD 1. Kako glede na predpisane postopke zagotoviti terminske plane izvajanja investicij?
Trajnostna gradnja, večje zahteve uporabnikov in investitorjev ter zahtevnejša okoljska zakonodaja ne omogočajo poenostavljanja postopkov in tako bo tudi v prihodnje, čemur se morajo udeleženci v investicijskem procesu prilagoditi. Ob ustrezno usposobljenih delovnih ekipah v dobro vodenih podjetij je velik del postopkov možno učinkovito in pravočasno izpeljati. Vstop civilnih iniciativ v postopke sprejemanja soglasij in gradbenih dovoljenj je potrebno regulirati tako, da bodo neupravičena zavlačevanja in pritožbe sankcionirane.

AD 2. Kako nadgraditi prakso zavarovanj odgovornosti svetovalnih inženiringov?
Temeljna pomanjkljivost je, da pogoji ne temeljijo na principu »all risk« zavarovanja, ko je zavarovana vsaka škoda, ki ni eksplicitno izključena. Cilj je doseči poenotenje splošnih pogojev pri vseh slovenskih zavarovalnicah.

AD 3. FIDIC v investicijskem procesu, Zlata načela FIDIC in Aktivnosti ZSI v investicijskem procesu.
Mednarodna zveza svetovalnih inženiringov FIDIC je 2017 objavila novo Belo knjigo FIDIC, ki pomeni vzorec pogodbe med naročnikom in svetovalnim inženiringom. Te pogodbe se uporabljajo za storitve svetovalnega inženiringa v vseh fazah investicije. S prevodom Bele knjige FIDIC v slovenski jezik je naročnikom in strokovni javnosti na voljo dobro orodje, zato priporočamo njeno uporabo. Zlata načela FIDIC je bila izdana kot odgovor svetovalnih inženiringov na številne kršitve pri uporabi FIDIC knjig in pogojev. Združenje za svetovalni inženiring poziva vse uporabnike, da upoštevajo dobro prakso FIDIC in se ob njihovi uporabi držijo teh okvirov. Združenje za svetovalni inženiring je pobudnik Zlatega investicijskega Infrastrukturnega Pravila, Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo ter Akademije gradbenih investicij. Preko učinkovitega delovanja teh teles prispevamo k boljšemu in robustnejšemu delovanju slovenskega investicijskega okolja.

Mag. Bojan Strah: “Mislim, da smo v Zbornici za svetovalni inženiring, v času od zadnjega posveta 2017, dosegli precejšen napredek. Pričakujem, da bomo v prihodnjih letih povečali tudi konkurenčnost in dobičkonosnost v dejavnosti. Strokovne razprave, publikacije in obravnava ključnih tveganj v stroki odločno prispeva k urejanju stanja, večji kakovosti in preglednosti gradbeništva v Sloveniji.”

 

Ivan Rus je ob zaključku posveta dodal: “V AXISU smo že leta aktivni partner vseh deležnikov v procesu gradbenih investicij na področju digitalizacije gradbeništva, kjer nas čaka še veliko dela. Veselimo se izzivov, saj smo vodilni na področju razvoja informacijskih rešitev v gradbeništvu. Naša programska orodja XPERT, XBASE, XPERTopen in XPERTbsc pa že uspešno in učinkovito uporabljajo številni zasebni in javni partnerji.” 

Prispevek TV GZS
Vir: Poročilo in zaključki posveta; Svetovalni inženiring in njegova vloga v investicijskem procesu, dne 25.10.2019, GZS-ZSI

Mag. Bojan Strah je član upravnega odbora GZS ZSI in član organizacijsko programskega odbora Posveta. Podjetje AXIS je posvet tudi sponzoriralo.

 

Komentarji so onemogočeni.