Na spletnem dogodku Načrtujemo in gradimo z BIM – Usvojimo BIM tudi na gradbišču v organizaciji GZS ZGIGM, dne 2.6.2021 je podjetje AXIS razkrilo dragocene izkušnje uporabe BIM modeliranja in e-poslovanja v gradbeništvu na primeru gradnje nove poslovne zgradbe DARS.

 

Ivan Rus, univ. dipl. inž. grad., tehnični direktor in družbenik podjetja AXIS, je v uvodu povzel okoliščine nastajanja projekta: “Ker se je projekt izvajal v času najstrožjih ukrepov pandemije, smo za vodenje uporabili programska internetna orodja in modele, ki so nam zagotavljali nemoteno delo in dokončanje posameznih faz projekta v predpisanih časovnih rokih. Imeli smo edinstveno priložnost, da smo vpeljali visoko stopnjo digitalizacije in elektronskega poslovanja v gradbeništvu ter tako potrdili preverjen model visokogradniške dobre prakse. Ekipi podjetij AXIS in PROCTOR sta skupaj z doc. dr. Tomom Cerovškom, prevzela zahtevno vlogo Inženirja in koordinacije izdelave BIM modelov. Časa za eksperimentiranje nismo imeli. Naša vloga v procesu izvajanja projekta; od konstruiranja do zaključka gradnje v garancijski dobi je bila in bo skrajno obvezujoča in odgovorna.”

Iz znanja in izkušenj podjetja AXIS pri vodenju gradbenih projektov izhajajo metodologije, ki predvidevajo natančno določene faze gradbenega procesa ter uporabo informacijskih sistemov MS Sharepoint, XPERT, BIMcollab in XPERTopen. Le tako dobimo jasno strukturo projektnih aktivnosti/virov in sistematičen pregled nad posameznimi fazami projekta, kar je pogoj za učinkovit, sodelovalen in transparenten model vodenja izgradnje nove PS DARS.

V obdobju omejitve stikov (COVID) je ekipa Inženirja vse faze projekta skoraj v celoti izvajala digitalno in kvalitetno ter opravila naslednje naloge:

 • večstopenjska recenzija projektne dokumentacije,
 • recenzija in konsolidacija BIM modelov,
 • poenotenje in finalizacija popisov del s projektantsko oceno vrednosti,
 • priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca del,
 • razpisni postopek za izbor izvajalca del
 • izvedba dveh video konferenc fazi razpisa za namen dodatnih pojasnil ponudnikom za DGNB certificiranje in uporabo BIM v fazi gradnje.
 • analiza ponudbenih predračunov in tehničnega dela ponudb za izvedbo.

Prepletanje projektnih modelov

Vloga AXIS v sklopu inženirskih storitev izgradnje nove poslovne stavbe DARS je vodenje optimalne izvedbe projekta s čim večjo stopnjo digitalizacije in uvedbo učinkovitega e-poslovanje v vseh projektnih fazah. Že od samega začetka uvajanja BIMa v projekt so se pojavljala visoka pričakovanja, pa tudi dileme in vprašanja o kvalitetnih in popolnih popisih iz BIM modela, ki so pogoj za finančno in terminsko transparentnost oziroma in kar naj bi ga zagotavljala 4D in 5D BIM modela. V AXIS smo zaradi naših izkušenj in poznavanja področja popisov del v povezavi z BIM modeliranjem opozarjali, da so pričakovanja previsoka in pre-optimistična, kar se  je kasneje v projektu tudi potrdilo.

Predavatelj Ivan Rus je poudaril: “Uporaba BIM modela na projektu ne more biti edina rešitev projektnega vodenja, temveč se bodo za uspešno projektno vodenje vedno prepletale uporabe različnih metodologij projektnega vodenja in integracije različnih informacijskih orodij. V AXIS, BIM modeliranje jemljemo kot enega izmed pomembnih pristopov za doseganje končnih ciljev vsakega gradbenega projekta, vendar BIM ni in ne sme biti cilj sam po sebi.”

V grobem so temeljna področja projektnega vodenja pri pripravi celovitega modela gradnje PS DARS razdeljena na štiri modele:

 1. Model objekta ali BIM: načrti, 2D, 3D … in vsi dodatno vneseni atributi v načrtih 4D in 5D.
 1. Model proizvodnje: popisi del, ponudbe, kalkulacija stroškov, opredelitev tehnologije izvedbe, predvideni materiali, oprema in človeški viri, delitev na soizvajalce, podizvajalce.
 1. Model poteka: terminski plani, plani virov, plan prilivov in odlivov, finančna in terminska spremljava.
 1. Model prenosa tveganj na projektu: pogodbe, tipi oddaje del (ključ, Design-Build …), cene, količine, projektna rešitev, čas, kvaliteta.

Za vse štiri modele smo v procesu digitalizacijo vodenja projekta in uvajanja e-poslovanja ponudili ustrezno informacijsko rešitev in jih med seboj integrirali v učinkovito informacijsko okolje, kljub temu, da je prepletanje modelov zahtevna naloga, saj je potrebno upoštevati raznolikosti projektov in različne stopnje usposobljenosti posameznih deležnikov, ki pri projektu sodelujejo.

Splošno

V procesu priprave modela vodenja PS DARS se je izkazalo, da je stopnja digitalizacije v Sloveniji zelo napredovala. Zaznati je velik napredek v splošni digitalni pismenosti in to ne le v posamičnih specializiranih skupinah deležnikov, npr. projektanti. Uporablja se razmeroma dobra informacijska infrastruktura in oprema, kar je pogoj za kakršni koli tovrstni napredek. Naša inženirska skupina je dokazala, da se gradbeni projekti lahko vodijo v povsem digitalnem kolju ter tako postala primer dobre prakse za bodoče projekte.

Razpisni del postopka, ki ga je vodila razpisna komisija naročnika v sodelovanju s člani inženirja, se je v celoti odvijal digitalno, ne da bi se člani komisije fizično srečali. Številne video konference, z uporabo skupnega podatkovnega okolja – SPO  (ang. Common Data Environment – CDE), za upravljanje dokumentacije, komunikacije, popisov del, BIM modelov so omogočali nemoteno delo komisije v času omejitev stikov.

Faza projektiranja

V fazi projektiranja objekta je inženirska skupina izvedla recenzijo projektne dokumentacije in BIM modelov ter vzpostavila skupno podatkovno okolje (SPO, ang. CDE), ki je obsegalo:

Postavitev skupnega podatkovnega okolja

 • dokumentacija,
 • komunikacija deležnikov/uporabnikov
 • terminski plani,
 • poenotenje popisov del,
 • finalizacija popisov v skupnem okolju.

Projektna dokumentacija

 • pregled / dopolnitev / recenzija projektne dokumentacije,
 • skupno zbiranje celotne projektne dokumentacije (različna časovna obdobja, različni deležniki …),
 • ohranjanje verzije in korespondenca recenzijskega pregleda,.

BIM modeliranje

 • postavitev skupne mape za uporabo BIM modelov v skladu s standardom ISO 19650
 • pregled in dopolnitve modelov v okolju BIMcollab
 • vzpostavitev enotnega koordinatnega sistema in osnovne klasifikacije, popravki/usklajevanje modelov glede na zadnjo verzijo
 • združevanje modelov po strokah (strojni modeli so se izdelovali ločeno – vodovod, prezračevanje, strojnica …)
 • kombinacija dejanskega projektiranja (inštalacije) in naknadnega modeliranja (arhitektura)
 • Kljub naporom vsa področja projekta niso bila modelirana npr.: zunanja ureditev, zaščita gradbene jame, računalniški center, komunalna infrastruktura.

Komunikacija

Planiranje

Popisi del. 

Faza priprave na gradnjo

Faza priprave na gradnjo ter skrbna priprava uravnoteženih splošnih in tehničnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca je vse prej kot enostaven proces, ki zahteva široko tehnično/pravno/ekonomsko/idr. znanje in izkušeno ekipo. Dobro opravljeno delo tako naročnika kot inženirske ekipe potrjujejo dejstva, da:

 • so bile vse prejete ponudbe za izvedbo del v okviru – 10% predvidene in limitirane vrednosti, kar nakazuje na dobro oceno končne vrednosti investicije,
 • tekom razpisnega postopka, ni bilo vprašanj ponudnikov glede „realnosti“ terminskih planov, kar je je dober znak pri oceni pogodbenega roka. V razpisu je bil določen končni rok izvedbe in dva vmesna roka za učinkovitejši terminski nadzor projekta.
 • je bil ponudnikom zagotovljen popolnoma elektronski način priprave in oddaje ponudbenega predračuna. Ponudbeni predračun so ponudniki pripravljali v predpisanem, odprtem in vsem ponudnikom prosto dostopnem programu XPERTopen, ki nudi funkcionalnost kontrolirane izdelave ponudbenih predračunov ter oddali v zaklenjeni elektronski XML obliki.

Priprava razpisne dokumentacije in izvedba razpisa je obsegala naslednja področja:

Splošni razpisni pogoji

Tehnični pogoji

 • ocenjena vrednost,
 • rok izvedbe in vmesni mejniki,
 • postopki zagotavljanja in merjenja kvalitete in
 • protokol organizacije, komunikacije in vodenja projekta.

Popis del

 • kontrolirana izvedba razpisa preko aplikacije XPERTopen.

Izvedba video konference v fazi razpisa za pojasnila v zvezi z:

 • zahtevami po DGNB certificiranjem in
 • uporabo BIM v fazi izvedbe.

Analiza prejetih ponudb.

Faza gradnje

V fazi gradnje so predvideni in predpisani naslednji postopki vodenja projekta, ki bodo digitalizirani in podprti z elektronskim poslovanjem:

Organizacija, komunikacija in vodenje projekta

 • Skupni portal
 • Splošni protokoli vodenja projekta

Postopki zagotavljanja in merjenja kvalitete

 • Tehnološki elaborati
 • Protokoli potrjevanja materialov in opreme (DGNB)
 • Protokol vodenja sprememb na projektu

Finančna in terminska spremljava

 • Terminski plan > Finančni plan > S krivulja
 • Elektronski obračun izvedenih del (E-situacije)

BIM spremljava gradnje

 • Vizualizacija ključnih tehnoloških procesov
 • Spremljava

Inženir bo zagotavljal strokovni nadzor projekta v skladu z Gradbenim zakonom in uravnoteženo finančno in terminsko spremljavo gradnje, ki bo zagotavljala ustrezno razmerje med stroški in koristmi (ang. cost/benefit) ter optimalne učinke gradnje. Vsi ključni projektni dokumenti, ki so bili predvideni že v razpisni fazi, se bodo tudi v fazi gradnje vodili v skupnem podatkovnem okolju (SPO).

Finančna in terminska spremljava, ki je v precejšnji meri avtomatizirana, za naročnika ne bo predstavljala novih naporov ali dodatnih virov. BIM modele bomo izkoriščali za vizualizacijo ključnih projektnih faz ter preko modelov predvsem sledili in ustrezno dokumentirali vse projektne spremembe in morebitna vprašanja ter pomanjkljivosti v fazi gradnje.

Posebno pozornost bomo posvetili obvladovanju projektnih tveganj, pri čemer bo pozornost še posebej usmerjena k izvajanju vidnih betonov, zagotavljanju zahtev DGNB certificiranja, ter cenam vhodnih materialov.

Zaključek

Proces priprave projekta, uvajanja e-poslovanja in BIM modeliranje na primeru nove poslovne zgradbe DARS je uspešno realiziran. Po besedah Ivana Rusa predstavlja šolski primer visoko gradniške dobre prakse. Informacijska tehnologija se vse bolj uveljavlja in uporablja tudi v tradicionalno informacijsko zaostali gradbeni panogi, vendar enotne vseobsegajoče informacijske rešitve za vse projektne izzive ni. Vsaka faza projekta ima namreč svoje posebnosti in izzive ter zahteva specifične pristope. Pomembno je, da investitor in inženir izbereta pravilen pristop vodenja za vsako izmed projektnih faz in zagotovita primerno skupno informacijsko podatkovno okolje. Pristopi vodenja projekta in posameznih faz morajo biti uravnoteženi v smislu doseganja optimalnega razmerja med stroški in koristmi (cost/benefit). Dodano vrednost celotnega projekta lahko ustvarjamo le z uravnoteženimi in prilagojenimi pristopi za posamezne projektne faze.

Ivan Rus je predavanje zaključil z besedami: “Tudi v projektnem vodenju velja, da je veriga močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen (pristop, tehnologija, deležnik, udeleženec …).”

 

Celotno predavanje si lahko ogledate na TV GZS: AXIS – Ivan Rus

 

Komentarji so onemogočeni.