Ikona_Kategorizacija

Kategorizacija občinskih cest

Vsebinsko in strokovno pripravljamo predloge Odlokov o kategorizaciji občinskih javnih cest in sezname kategoriziranih odsekov s predpisanimi atributnimi podatki. Predlogi so namenjeni pravni obdelavi besedil, ki jih izvajajo ustrezne občinske službe in v nadaljevanju obravnavi ter sprejemu Odloka na Občinskem svetu.

Zakonske podlage
 • Zakon o javnih cestah 
 • Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  
 • Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
 • Navodilo občinam za pripravo dopolnitev ali spremembo odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest (DRSI, NA 0039/R1)
I

Pregled obstoječega stanja

Optimalna priprava na digitalizacijo in izdelavo odloka, ki skrajša in poceni postopek.

Pri pripravi za izdelavo odloka:
 • pregledamo obstoječe stanje,
 • analiziramo predvidene spremembe,
 • svetujemo glede predlogov sprememb,
 • podajamo mnenja k novim predlogom.

 

II

Digitalizacija osi cest

Strokovna in tehnično brezhibna digitalizacija v izogib zavračanja izdelkov s strani upravnih organov.

Izvajamo digitalizacijo:
 • novih odsekov cest,
 • spremenjenih potekov,
 • skrajšanih ali podaljšanih cest,
 • stikovanj v križiščih in priključkih.

 

III

Usklajevanje mejnih cest

Pravilno komuniciranje, natančno usklajevanje in zanesljiva administracija uskladitvenih dokumentov.

Uskladimo mejne odseke:
 • z Zavodom za gozdove Slovenije in
 • s sosednjimi občinami ter
 • križišča s slojem predpisanih križišč na DC in OC.
IV

Priprava zbirnega katastra GJI

Izvedba zahtevnega tehničnega postopka priprave elaborata in potrditev s strani predpisanih pooblaščenih oseb.

Za izdelavo elaborata pripravimo:
 • podatkovno plast cest s pripadajočimi atributi,
 • podatkovno plast premostitvenih objektov po veljavnih podatkih BCP,
 • obrazec in material za vpis cest v ZKGJI pri GURS,
 • elaborat potrdimo z izjavo odgovornega geodeta,
 • podatkovne plasti s podatki in izjavo posredujemo na GURS.

 

V

Novelacija podatkov v BCP

Transformacija predpisanih cestnih podatkov (BCP) zaradi spremembe referenčnega sistema (Odloka).

Pri ažuriranju BCP podatkov:
 • upoštevamo osnovne in obvezne tabele,
 • transformiramo podatke na spremenjene dolžine cest,
 • poskrbimo za zgodovino sprememb,
 • preverimo skladnost celotnega odloka s podatki BCP.

 

VI

Posredovanje podatkov na DRSI

Posredovanje podatkov in komunikacija z DRSI kot upravljalcem centralne baze BCP za vse javne ceste v R Sloveniji.

Pri posredovanju BCP podatkov:
 • pripravimo in posredujemo podatke na DRSI,
 • za morebitna pojasnila prevzamemo komunikacijo,
 • strokovno zagovarjamo in utemeljujemo spremembe,
 • poskrbimo za celotno administracijo postopka.

 

ZAUPAJO NAM

Uspešno realizirane kategorizacije občinskih cest

16let
90+slovenskih občin
15000+km kategoriziranih cest

Po duhu mlad, inovativen in proaktiven tim podjetja Axis nam s svojo strokovnostjo daje zaupanje, zato so skupni projekti vedno nov izziv, ki se ga veselimo.

Romana Pečnik
strokovni sodelavec za investicije, Občina Krško

Izkušnje, znanje in širina.

Zanesljiva pot do uporabnih podatkov.