V podjetju AXIS smo v zadnjih letih posvečali posebno pozornost razvoju informacijskih sistemov za vodenje gradbenih investicij in upravljanje cestne infrastrukture posebej za občine. V skladu s poslanstvom podjetja podpiramo javne in zasebne organizacije pri natančnem, nadzorovanem in preglednem upravljanju gradbenih investicij in projektov. Uporabljamo napredna programska orodja: XPERT, XPERTopen in XPERTbcp za trajnostno načrtovanje, izgradnjo in upravljanje infrastrukture in objektov. Izboljšujemo vsakdanje življenje in mobilnost za vse uporabnike. Odlično sodelujemo z mnogimi občinami (90+), še posebej pa bi radi izpostavili Mestno občino Kranj, kjer je naše sodelovanje zgledno in vzajemno 

Gradbene investicije 

Z Mestno občino Kranj dolga leta uspešno in učinkovito sodelujemo pri večjih in zahtevnejših kot tudi nekaterih manjših investicijskih projektih tako, da jim za potrebe učinkovitega obvladovanja projektov vzpostavimo informacijsko okolje XPERT in nudimo storitve svetovalnega inženiringa ter tako zagotovimo učinkoviti projektni kontroling.  

V večini primerov gre za informacijsko podprto finančno in terminsko spremljavo investicijskih projektov. Z izvajanjem finančnega in terminskega nadzora pri vodenju ter koordinaciji izvedbenih procesov investicijskega projekta, ki ga zagotavljamo z elektronsko spremljavo, omogočamo uresničevanje ciljev projektnega investicijskega elaborata. Standard je postala tudi uporaba projektnega portala, ki je namenjen shranjevanju elektronske projektne dokumentacije, učinkoviti komunikaciji vseh udeležencev na projektu (investitor-nadzor-izvajalec) ter zagotavljanju transparentnost izvajanja investicijskih procesov. Z lastno informacijsko podporo naročniku zagotavljamo izvajanje temeljnih principov projektnega vodenja in stroškovnega inženiringa gradbenih investicij. Pogoj za izvajanje pa je predvsem pravočasno odkrivanje tako finančnih kot terminskih odklonov. S tem omogočim investitorju in ostalim udeležencem pravočasno reagiranje in učinkovito ukrepanje za izvedbo projektov skladno z zastavljenimi cilji.  

Upravljanje občinske cestne infrastrukture 

Mestna občina Kranj temeljito in vestno izvaja zakonsko predpisano obveznost vodenja predpisanega referenčnega sistema občinskih javnih cest, ki ga določata Odlok o kategorizaciji in digitalna cestna os. Za učinkovito upravljanje cest pa veliko časa in tudi sredstev namenja zbiranju ter vodenju cestnih podatkov, brez katerih je načrtovanje in vzdrževanje tako obsežne in prostorsko razpršene infrastrukture nemogoče. Tudi na tem področju je na podlagi dolgoletnih izkušenj in ustreznih referenc ekipa AXIS vzpostavila z MO Kranj odlično sodelovanje, ki se odraža v tekočem usklajevanju z dejanskim stanjem v naravi in v skladu z veljavnim stanjem Odloka in posledično tudi stanjem banke cestnih podatkov in podatkov za evidenco gospodarske javne infrastrukture.

Marko Majerič, mag. inž. grad., vodja projektov upravljanja cestne infrastrukture v podjetju AXIS že leta sodeluje z MO Kranj. Svoje vtise je strnil takole:

“Z Mestno občino Kranj smo skozi leta vzpostavili kolegialno vzdušje. To seveda ne bi bilo mogoče brez strokovne in predane podpore vseh parterjev in sodelavcev v MO Kranj. Njihova skrb za dobrobit vseh Kranjčank in Kranjčanov nam omogoča, da skupaj načrtujemo, izvajamo in vzdržujemo obsežno cestno infrastrukturo. Ker tako vsakodnevno uresničujemo poslanstvo in zavezanost h kakovosti, transparentnosti in boljšemu življenju uporabnikov, mi je delo in sodelovanje res v veselje.”

Komentarji so onemogočeni.