Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana bo dolga 13,74 kilometra in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 kilometra, kolesarske steze v dolžini 2,15 kilometra, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 kilometra, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 kilometra in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 kilometra.

AXIS pri izgradnji kolesarske povezave sodeluje z vzpostavitvijo informacijskega sistema XPERT v projektnem okolju, ki ga Občina Kamnik uvaja za finančno in terminsko spremljavo projekta. V financiranje uvedbe informacijskega okolja XPERT so vključene tudi ostale občine, ki financirajo gradnjo kolesarske povezave. AXIS z lastno informacijsko podporo naročnikom XPERT zagotavlja izvajanje temeljnih principov projektnega vodenja in stroškovnega inženiringa gradbenih investicij, ki so usmerjeni v doseganje zastavljenih finančnih, terminskih in kakovostnih ciljev investicij. Vodenje investicije v smeri zastavljenih ciljev je pogojeno predvsem s pravočasnim odkrivanjem tako finančnih kot terminskih odklonov, kar investitorju, pa tudi ostalim udeležencem omogoča pravočasno in učinkovito ukrepanje za izvedbo projektov skladno z zastavljenimi cilji.

Elektronska spremljava projekta je bila zagotovljena s prenosom pogodbenega predračuna v XPERT in uvedbo elektronskega obračuna del na relaciji izvajalec-nadzor ter integracijo pogodbenih terminskih planov, katere rezultat je t.i. S-krivulja in je temeljna informacija za finančno spremljanje vsake investicije. Naročnik, izvajalec in nadzor tako v celoti izvajajo poslovanje projektnega dela v digitalnem okolju, pri tem pa pri upravljanju projekta izkoriščajo tudi analitične možnosti sistema, predvsem pa poročilno okolje, ki v veliki meri optimizira poslovanje vseh vključenih deležnikov v investicijo. Uvedba XPERT omogoča odgovore in ukrepanje na specifične zahteve in potrebe naročnika in podpira projekt v skladu s pravili, ki so določena za projekte financirane s strani EU, uvaja možnost obračunavanja indeksov podražitev in različnih davčnih stopenj glede na zakonska določila.

Deležniki posameznih občin se strinjajo, da bo kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana odlična priložnost za spremembo vsakodnevnih potovalnih navad in trajnostno mobilnost občank in občanov ter meščank in meščanov.

Vir: Občina Kamnik

V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje. Ker na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za dnevne migracije ter varno rekreacijo.

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica do krožnega križišča – Mengeška obvoznica. Preko krožnega križišča se bo nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče mesta, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Z novo izgrajeno obvoznico se tranzitni motorni promet umika iz središča mesta in je skladen s prometno ureditvijo občine Mengeš. Na predvideni trasi ni urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot navidezni kolesarski pas »Sharrow«. Gre za souporabo voznega pasu, ki je označena s piktogramom kolesa z dvema puščicama v smeri vožnje. Tu kolesarji vozijo po sredini voznega pasu in si ga enakovredno delijo z motornimi vozili.

Vir: STA / Andreja Seršen

V občini Trzin se bo regionalna kolesarska povezava začela na križišču s Trzinsko cesto in bo potekala po Jemčevi cesti, se nadaljevala po Habatovi ulici vse do križišča, kjer bo potekala po prednostni cesti desno proti zahodu do križišča za hribom. V nadaljevanju bo kolesarska pot vodila do križišča z Ljubljansko cesto in po površinah za kolesarje po Mlakarjevi cesti preko obstoječega krožnega križišča do Kidričeve ulice. Nato bo potekala po obstoječi deloma makadamski – deloma asfaltirani – poti mimo obstoječega ograjenega parkirišča; od podjetja Kalcer vse do navezave na Blatnico v industrijski coni. Na tem delu vodi na levi strani enostranska dvosmerna kolesarska steza vse do krožnega križišča in dalje do točke, kjer kolesarska pot zavije proti državni cesti oziroma vse do meje z Mestno občino Ljubljana. Kolesarska povezava bo deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot »Sharrow«, oziroma kot kolesarski pas na vozišču, največji del investicije pa bo predstavljala obsežna rekonstrukcija kolesarske steze, ki poteka skozi industrijsko cono.

Vir: InfoPot

V Mestni občini Ljubljana bo kolesarska povezava vodila po obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene Štajerske ceste, kjer se bo na obstoječem semaforiziranem križišču usmerila proč od glavne ceste proti železniški progi. Trasa bo nato potekala ob lokalni cesti, ki je v večini dolžine odseka že urejena kot enostranska dvosmerna kolesarska steza širine dva metra. Ločena kolesarska površina se bo iztekla v slepo ulico do križišča Dunajske in Štajerske ceste. V Mestni občini Ljubljana so dodali: “Čeprav je del regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana od Črnuč do centra Ljubljane že zgrajen, bo nova regionalna kolesarska povezava pomembna pridobitev tudi za naše meščanke in meščane. Za kolesarje bo nova povezava predstavljala priložnost za varno rekreacijo, na primer varno kolesarjenje do izvira Kamniške Bistrice.«

Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom d. d in SL Consult d. o. o. ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije (Evropskega sklada za regionalni razvoj) in državnega proračuna.

Vrednost projekta, po izvedbi javnega naročila za izgradnjo, je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine.

AXIS se zahvaljuje občini Kamnik za izkazano zaupanje ter prepoznavo dodane vrednosti v Sloveniji razvitega informacijskega orodja XPERT in inženirskih storitev ter pozdravlja odločitev za digitalno poslovanje na področju infrastrukturnih investicij. AXIS je z občino v preteklosti na podoben način že uspešno sodeloval na projektih rekonstrukcije osnovne šole Toma Brejca, izgradnji komunalne infrastrukture in posodobitvi čistilne naprave Kamnik-Domžale.

Viri: ljubljanainfo.com, menges.si, kamnik.info, kamnik.si

 

Komentarji so onemogočeni.