Ikona_Infrastruktura

XPERTbcp - IS za upravljanje infrastrukture

XPERTbcp je informacijska rešitev za upravljanje podatkov o občinski cestni in drugi pripadajoči infrastrukturi z integriranim grafičnim pregledovalnikom za vizualizacija podatkov (GIS). Je sodobna spletna rešitev s podatki v oblaku, je enostavna za uporabo in je močno analitično orodje, ki ga upravljalci občinske ceste infrastrukture pri svojem delu potrebujejo.

Informacijski sistem XPERTbcp je aktualna verzija programske opreme Banka cestnih podatkov, kot sistem za vodenje in analiziranje podatkov o cestah na nivoju občine, potrjen s strani Direkcije za infrastrukturo.

Z uporabo XPERTbcp so vsi tehnični in upravljavski podatki o cestah na enem mestu, v zakonsko predpisani strukturi in nadgrajeni z informacijami, ki so potrebne za uspešno upravljanje s cestami.

Banka cestnih podatkov

Banka cestnih podatkov (BCP) je zbirka standardiziranih podatkov o cestah in njihovih elementih. Namenjena je upravljavcu za evidenco in gospodarjenje s cestno infrastrukturo. V programskem okolju XPERTbcp predstavlja temeljno podatkovno zbirko, na katero se navezujejo vse ostale zbirke o cestni in drugi infrastrukturi ter druge vsebine s področja upravljanja cest. Podatkovna struktura modula je kompatibilna podatkovni strukturi, ki jo Direkcija RS za infrastrukturo predpisuje za vse javne ceste v Republiki Sloveniji.

Prometna signalizacija

Prometna signalizacija je zbirka podatkov o vertikalni in horizontalni prometni signalizaciji, ki vsebuje poleg evidence še sistem za planiranje in naročanje postavitve, odstranitve ali zamenjavo prometne signalizacije. V zbirko je vključena tudi turistična signalizacija in reklamni znaki. Poleg splošnih prednosti urejene evidence o prometni signalizaciji je le-ta lahko v določenih primerih pomemben vir pri raziskovanju vzrokov prometnih nezgod in drugih izrednih dogodkov.

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava je del prometne infrastrukture, s katero je poleg upravljanja, investicij in vzdrževanja povezan tudi strošek za porabljeno električno energijo. Višina stroška, ki v nobenem primeru ni zanemarljiva, je odvisna od obsega javne razsvetljave in optimizacije njenega delovanja. Zato smo osnovno zbirko o elementih javne razsvetljave, ki vključuje vse njene elemente s pripadajočimi lastnostmi, nadgradili s sistemom za oceno in optimizacijo porabe električne energije.

Javne površine

Zbirka je namenjena evidenci javnih površin, med katere se uvrščajo trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine idr. in vodenju osnovnih podatkov o javnih površinah, njihovi opremi, aktivnostih vzdrževanja in zemljiških parcelah. Podatki se lahko npr. uporabijo za pripravo popisov del za redna vzdrževalna dela ali pa s posebno funkcionalnostjo razporeja finančna sredstev za vzdrževanje zelenih javnih glede na pripadnost prostorskim enotam npr. krajevnim skupnostim.

Voziščna konstrukcija

Izdelava strokovnih podlag za pripravo programa obnavljanja in vzdrževanja občinskih cest je zahtevna naloga, ki potrebuje strokovno znanje, ustrezne podatke, primerno orodje in pravilno metodologijo. Vse navedeno bomo kmalu združili v orodje, ki bo upravljalcem olajšalo pripravo realnih in strokovno utemeljenih načrtov. Orodje bo zagotavljalo tudi premišljeno argumentacijo o smotrni in ekonomični porabi sredstev za obnovo in vzdrževanje občinskih cest.

ZAUPAJO NAM

Zagotavljamo vodenje BCP v informacijskem sistemu

17let
70+občin
150+uporabnikov

Po duhu mlad, inovativen in proaktiven tim podjetja AXIS nam s svojo strokovnostjo daje zaupanje, zato so skupni projekti vedno nov izziv, ki se ga veselimo.

Romana Pečnik
strokovni sodelavec za investicije, Občina Krško
Ikona-Storitve1
Z najemom spletne aplikacije XPERTbcp boste dostopali do lastnih podatkov, ki so varno shranjeni na našem centralnem strežniku. Pri tem poskrbimo za urejena medsebojna razmerja na način, ki vam omogoča nemoteno uporabo na redno posodobljeni aplikaciji in po potrebi zagotovi našo pomoč. Lahko ste uporabnik, ki podatke zgolj pregleduje in uporablja, ali pa podatke samostojno urejate, pri čemer vam v obeh primerih stojimo ob strani z našo pomočjo ali dodatnimi izobraževanji.

Preizkusi XPERTbcp še danes. 

Urejeni podatki so osnova za prave informacije in odločitve! 

Tehnične funkcionalnosti

 • spletna aplikacija
 • shranjevanje in arhiviranje podatkov v oblaku
 • kontroliran dostop z uporabniškim imenom in geslom
 • nadzorovano delo nad podatki
 • urejanje podatkov
 • kontroliran vnos preko šifrantov
 • kontrolirano upravljanje šifrantov
 • pregledovanje podatkov s filtiranjem, grupiranjem in sortiranjem
 • iskanje podatkov na osnovi izbranih vrednosti
 • izvozi in uvozi podatkov
 • vgrajen poročilni in analitični sistem

Vsebinske funkcionalnosti

 • zakonsko predpisana podatkovna struktura,
 • drevesni dostop do podatkov,
 • relacijsko povezovanje entitet,
 • vodenje zgodovine stanja entitet,
 • vgrajene kontrole konsistentnosti podatkov,
 • prostorski iskalnik preko odseka in stacionaže,
 • vizualizacija podatkov z vgrajenim grafičnim pregledovalnikom (GIS),
 • vodenje fotodokumentacije.