Obsežna in zahtevna investicija Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 1. sklop prebivalcem petih občin Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Šenčur, Vodice in deloma Kranj zagotavlja dolgoročno varno in kakovostno oskrbo z vodo. Znotraj medobčinskega projekta je podjetje AXIS sodelovalo z informacijsko podporo v okolju XPERT in finančno in terminsko spremljavo investicijskega projekta z občino Cerklje na Gorenjskem.  

 

Cilji in namen projekta Oskrba s pitno vodo  

Obstoječ vodovni sistem na območju 5 občin je bil zastarel in ni več zagotavljal kakovostne oskrbe z vodo. Glede na dejstvo, da je bil zgrajen pred približno 70 leti, so se pojavljale pogoste okvare, ki so bile posledica dotrajanosti vodovoda in uporabe nekakovostnih materialov. Posledično je prihajalo do nepotrebnih izgub vode, motene oskrbe, ob močnejšem dežju pa se je voda tudi zakalila. Investicija v Oskrbo s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop je zajemala cevovodni sistem v dolžini 24.381 metrov, ureditev vodovodnega zajetja Krvavec, gradnjo sodobnega objekta za pripravo pitne vode z ultrafiltracijo, nov vodohran Taber v Šmartnem ter ureditev 10 vodovodnih vozlišč. Sodoben medobčinski vodovodni sistem bo zagotavljal celovitost oskrbe z vodo, ki bo dolgoročno varna, kakovostna in zanesljiva za skoraj 30.000 prebivalcev občine Cerklje na Gorenjskem, dela mestne občine Kranja, dela občine Šenčur, občine Komenda in občine Vodice.  

Informacijska podpora v okolju XPERT podjetja AXIS  

Sodelovanje z Občino Cerklje na Gorenjskem je v projektu »Informacijsko podprta finančna in terminska spremljava investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 1. sklop« v podjetju AXIS potekalo na dveh ključnih področjih. 

Vzpostavitev in uvedba informacijskega sistema XPERT, izobraževanje deležnikov za uporabo IS XPERT (naročnik, izvajalec, nadzornik), vzpostavitev in vzdrževanje projektnega okolja, sistematizacija obračunov, t. j. izdelovanje mesečnih situacij, spremljanje plačil (izvajalec, imenovani podizvajalci), sistematizacija vodenja in izdelava zahtevkov in aneksov in obračun le teh, sistematizacija spremljanja in uresničevanja terminskega načrta za naročnika in sistematizacija spremljanja in uresničevanja terminskega načrta za izvajalca ter vzpostavitev in vzdrževanje WEB projektnega portala za komunikacijo, dostop do podatkov in dokumentacije.

Tehnična podpora je zajemala sodelovanje z naročnikom pri vzpostavitvi projektnega okolja (dokumenti, pogodbeni predračuni, podatki, projektne strukture) v IS XPERT, svetovanje v postopku pri vključevanju zunanjih udeležencev (izvajalec, inženir, nadzor, soinvestitor …) v informacijsko okolje, izvajanje administracije IS (dodajanje uporabnikov in definiranje pravic) ter sodelovanje z naročnikom pri pripravi rednih mesečnih poročil o finančnem in terminskem napredovanju projektov na podlagi uporabe in analitičnih orodij v XPERT, sodelovanje z naročnikom pri zaznavanju izrednih dogodkov ter morebitnih odklonov projekta glede na investicijski elaborat ali pogodbene dokumente na podlagi informacij v XPERT. Istočasno pa tudi terminsko in finančno spremljanje projekta v XPERT (kontrola terminskega spremljanja poteka del, kontrola in spremljanje finančnega dela izvajanja del in obveščanje naročnika v primeru odstopanj od pogodbenega terminskega ali finančnega načrta. 

Naložba je naravnana trajnostno in rešuje izziv oskrbe s pitno vodo za današnje in prihodnje generacije. Pomembno bo prispevala k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje, prebivalcem pa bo prinesla višjo kakovost življenja in odprla možnosti za nadaljnji gospodarski razvoj območja. 

Viri: Občina Cerklje na Gorenjskem, www.cerklje.si, arhiv AXIS 

Komentarji so onemogočeni.