Gradbene investicije na občinskem nivoju so zahtevni projekti. Podjetje AXIS že 2 desetletji razvija storitve in informacijske rešitve za upravljanje javnih in zasebnih gradbenih investicij in projektov, ki zagotavljajo trajnostno načrtovanje, izgradnjo in upravljanje infrastrukture in objektov, ki izboljšujejo vsakdanje življenje in mobilnost za vse uporabnike.

Strokovnost, izkušnje, zaupanje

AXIS izhaja iz potreb in izzivov, s katerimi se soočajo javni investitorji na občinski ravni. Celovite rešitve s pomočjo informacijskega sistema XPERT, zagotavljajo pregledno, učinkovito in uspešno upravljanje z gradbenimi investicijami od faze predpriprave do zaključka investicije.

Znanje in izkušnje je podjetje AXIS v zadnjih letih delilo in pridobivalo na mnogih občinskih kohezijskih projektih komunalne infrastrukture in drugih gradbenih investicijah, kot so šole, vrtci in druga javna infrastruktura. V informacijski sistem XPERT, ki ga uspešno uvajamo in uporabljamo pri kohezijskih in vseh drugih projektih je aktivno vključeno Ministrstvo za okolje in prostor, ki v vlogi soinvestitorja in kontrolnega organa hitreje in učinkoviteje izvaja finančni nadzor investicij, občine kot glavni investitorji pa lažje in hitreje dostopajo do evropskih kohezijskih sredstev.

Zahtevnost občinskih gradbenih investicij

Gradbene investicije na občinskem nivoju so zahtevni projekti, kjer moramo upoštevati številne dejavnike.

  1. Dolgotrajnost investicijskih projektov

Priprava umeščanja projektov v prostor, pridobivanje širšega družbenega in prostorskega soglasja projekta ter izvedba so dolgotrajni procesi, ki zahtevajo skrbno pripravo in visoko preglednost, saj le tako zagotavljajo zaupanje investitorjev, izvajalcev in končnih uporabnikov.

  1. Organizacija projektne ekipe

Gradbene investicije v manjših občinah so redke in zahtevajo dobro organizacijo, tvorno sodelovanje številnih strokovnjakov z različnimi strokovnimi znanji ter specifična informacijska orodja. Posamezne občine imajo organizirane projektne ekipe, vendar je to prej izjema kot pravilo, večina občin pa poišče zunanje strokovnjake. Zgodnja in premišljena zasnova projektne skupine zagotavlja učinkovito in pregledno vodenje projektov, nemoteni pretok dokumentov in podatkov, skrbno porazdelitev odgovornosti, preglednost in pravočasnost odločanja ter učinkovito upravljanje sprememb. Učinkovita organizacija projektne skupine odpravlja nepotrebne zamude in prekoračitve stroškov ter podpira varno in nadzorovano upravljanje investicije od pričetka do konca.

  1. Koordinacija in soodločanje v celotnem procesu investicijskega projekta

Pri večjih ali manjših investicijskih projektih so potrebne posebne veščine in bogate izkušnje iz vodenja investicij in koordiniranja vseh udeležencev pri gradnji. Zato je nujna vključitev vseh udeležencev gradbene investicije v enotno informacijsko okolje. Vodenje digitalne projektne dokumentacije na centralnem mestu zagotavlja jasnost, preglednost in ažurnost digitalne dokumentacije ter omogoča učinkovito komuniciranje med deležniki investicijskega procesa.

Znanje, vrhunske inženirske storitve in informacijski sistem XPERT

Inženirske storitve in XPERT so uveljavljeno projektno informacijsko okolje za elektronsko upravljanje in finančno obvladovanje gradbenih projektov. XPERT se uporablja že v fazi priprave projekta z določanjem ključnih projektnih aktivnosti, odgovornih nosilcev nalog, evidentiranjem nastajajočih stroškov in centralnim hranjenjem projektnih dokumentov. V fazi projektiranja s koordinirano pripravo projektantskih popisov del pravočasno poskrbi za zdrave temelje finančne konstrukcije projekta. Elektronsko podprt razpisni postopek zagotavlja transparentnost projekta, elektronski obračun del v fazi izvedbe pa učinkoviti finančni nadzor nad izvajanjem del.

Partnersko sodelovanje z javnimi investitorji

Pri strokovno, časovno ter finančno zahtevnih gradbenih projektih na občinski ravni AXIS prevzema svetovalno-partnersko vlogo že v fazi tehnične priprave projektov in organizira procese, kot so: vodenje projektne dokumentacije, izdelava popisov del, koordinacija projektantov, ocenjevanje investicije in tehnična priprava projektov za razpisne postopke. Zgodnja vključitev in partnerski odnos z javnim investitorjem povečuje uspešnost razpisov in zmanjšuje tveganja pritožb ponudnikov gradbenih storitev. Finančno in terminsko spremljanje gradnje ter sledenje projektnim ciljem omogoča vključitev vseh udeležencev gradnje v enotno informacijsko okolje. Z aktivnim sodelovanjem na projektih in s pomočjo XPERT opozarjamo naročnike na finančne in terminske odklone ter zagotavljamo učinkovito obvladovanje sprememb na projektih. Javni investitor je aktivno vključen v odločanje in preprečevanje podražitev ali podaljševanja rokov gradnje.

Dobra komunikacija in odlično sodelovanje

Organizacija in aktivno vodenje vseh deležnikov skozi vse faze gradbenih investicij ter upravljanje digitalne projektne dokumentacije na centralnem mestu zagotavlja dostopnost, preglednost in ažurnost načrtov, dokumentov ter omogoča učinkovito komuniciranje med naročnikom, projektanti, nadzornikom in drugimi deležniki  projektov.

Skrbno načrtovani moduli celovito podpirajo vse faze investicijskega procesa: I. Popis del (E-popis del), II. Razpis (E-ponudba), III. Obračun (E-situacija), IV. Spremljava (E-monitoring), V. Dokumentacija (E-portal).

S svetovalno-partnerskim sodelovanjem AXIS zagotavlja:

  • standardizacijo podatkov, postopkov, dokumentov in komunikacije na projektih,
  • vzpostavitev enotnega informacijskega okolja za vse deležnike na projektih,
  • varno hrambo podatkov na enem mestu,
  • kontroliran in nadzorovan dostop do projektnih informacij in dokumentov,
  • uporabo za vse vrste investicij; novogradnje, investicijsko vzdrževanje, redno vzdrževanje,
  • elektronski arhiv projektne dokumentacije in podatkov.

Strokovnost in komunikativnost ter kvaliteta storitve so tiste odlike podjetja in zaposlenih pri AXISU, ki ustvarjajo dobro poslovno okolje.

Metka Iskra, inž. grad., občina Pivka

Komentarji so onemogočeni.